VoetreflexPlus- en SensiPlus Therapie.

Afspraken behandelingen/consulten: De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen*, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt. Relevante wijzigingen en informatie worden steeds in een behandelverslag vastgelegd. Tijdens deze gesprekken wordt in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen.

De cliënt is zich ervan bewust dat consultering en behandeling van de therapeut plaatsvindt op grond van een inspanningsovereenkomst. Dat betekent dat resultaten niet gegarandeerd kunnen worden. De therapie mag niet worden beschouwd als (vervanging van) medische diagnostiek en behandeling. Indien de cliënt onder medische behandeling is, wordt geadviseerd met de behandelende arts/hulpverlener te overleggen of een voetreflex™Plus en SensiPlus behandeling (on)wenselijk is. Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de behandelingen uit  te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.

Vertrouwelijkheid: De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.  Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Betaling en kosten:  De cliënt wordt vooraf geïnformeerd over de kosten per behandeling/consult. De kosten staan ook vermeld op de website van de praktijk. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de aard van de klacht(en). Reken bij acute klachten ongeveer op 4 tot 8 behandelingen en bij chronische klachten op zo’n 10 tot 12 behandelingen. We beginnen meestal met één behandeling per week en later eenmaal per twee weken.

Annuleren van een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak, wordt de afspraak in rekening gebracht.

Als lid van de Complementaire Kwaliteitstherapeuten en CAT vergoedbaar beschik ik over een aansluiting bij een geschillenscommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ(Wet Kwaliteit, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.

Voor het reglement van Geschillencommissie en het klachtenregelement kunt u kijken bij disclaimer.